Glasgow University 1st XV 5 – 18 Strathclyde 1st XV

GURFC
November 17th, 2014